دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1390 (163) 
3. بررسی مسئله تخمین از دیدگاه بهینه‌سازی مقید و طراحی تخمین‌گر تکاملی

رمضان هاونگی؛ محمد تشنه لب؛ محمدعلی نکویی؛ حمید رضا تقی راد


7. بررسی اثر فشار داخلی بر ارتعاش آزاد یک پوسته استوانه‌ای FGM

پوریا عظیمی؛ مهدی مقصودی مهربانی؛ علی اصغر جعفری