• مطالعه آزمایشگاهی توزیع فشارهای محوری و شعاعی در یک کمپرسور محوری گذر صوت

نویسندگان

1

چکیده

این مقاله به نتایج آزمایش­هایی بر روی کمپرسور یک توربین گاز کوچک مولد انرژی الکتریکی می­پردازد. این آزمایش­ها در هنگام کارکرد کل موتور، یا به عبارتی روی خط عملکرد کمپرسور صورت گرفته­اند. مقادیر متوسط­ زمانی توزیع فشار محوری و محیطی در دورهای مختلف برای هرطبقه کمپرسور اندازه­گیری شده­اند. فازهای شتاب‌دهی و کاهش شتاب موتور به فاصله­های زمانی معقول با سرعت ثابت موتور در هر کدام تقسیم شده است. لذا، اخذ اطلاعات آزمایشگاهی در حالت عملکرد پایای موتور صورت گرفته است. پارامترهای اندازه ­گیری شده شامل شدت گذر جرمی هوا، توزیع دما و فشار می­باشند. داده­های آزمایش ­ ها برای محاسبه توزیع ضریب بار در امتداد محور کمپرسور مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج آزمایش ­ ها نشان می­دهند که فشار کل در هریک از طبقات از ناحیه خط مرکزی به سمت پوسته و طوقه کاهش می‌یابد. از طرفی، تغییرات زیادی در ضریب بار هریک از طبقات در طی فازهای شتاب ­ دهی و کاهش شتاب موتور دیده نمی­شود. لیکن، توزیع محوری ضریب بار از ابتدا تا انتهای کمپرسور در محدوده سرعت چرخش موتور حین آزمایش ­ ها افزایش یافته است.