اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

1- حرکت در لبه دانش و شکستن مرزهای دانش در حوزه مکانیک و هوافضا

2- انتشار آخرین یافته های محققین کشور در حوزه مکانیک و هوافضا

3- ایجاد ارتباط بین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با پژوهشگران کشور

4- ایجاد پل ارتباطی بین صنعت و محققین و نخبگان حوزه مکانیک و هوافضا