اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا حسنی اهنگر

کامپیوتر استاد- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران

mrhassaniatiust.ac.ir

سردبیر

ناصر سلطانی

مکانیک گروه مکانیک - دانشکده فنی مهندسی - استاد دانشگاه تهران - تهران - ایران

nsoltaniatut.ac.ir

مدیر اجرایی

سعید زردار

مدیر اجرایی نشریات فنی مهندسی

szsaeidatyahoo.com

کارشناس نشریه

حامد طبرزدی

- کارشناس مجله

havafaza.ihuatgmail.com
74189196

اعضای هیات تحریریه

رضا ابراهیمی

مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی استاد گروه جلوبرندگی - دانشکده مهندسی هوافضا - دانشکاه صنعتی شریف - تهران - ایران

rezaebatyahoo.com

کارن ابری نیا

مکانیک استاد گروه مکانیک - دانشکده مهندسی - دانشگاه تهران - شهر تهران - ایران

cabriniaatut.ac.ir

جواد اکبری

مکانیک دانشیار گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف - تهران - ایران

akbariatsharif.edu

محمدرضا الهامی

مکانیک دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران

mrelhami_63atyahoo.com

فتح اله امی

مکانیک استاد گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه تربیت مدرس - تهران - ایران

f_ommiatyahoo.com

سیدعلی حسینی کرد خیلی

مکانیک دانشیار گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف - تهران - ایران

ali.hosseiniatsharif.ir

حسین خدارحمی

مکانیک استاد- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران

hossein_khodarahmiatyahoo.com

محمدمهدی دوستدار

مکانیک دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران

mmdoustdaratyahoo.com

جمال زمانی اشنی

مکانیک استاد گروه ساخت و تولید - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - تهران - ایران

zamaniatkntu.ac.ir

محمدحسن سعیدی

مکانیک استاد گروه مکانیک سیالات ، حرارت سیالات - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف - تهران - ایران

samanatsharif.edu

مجتبی سمنانی رهبر

مکانیک دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران

msrahbaratyahoo.com

محمد صدیقی

مکانیک استاد گروه ساخت و تولید - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه علم صنعت ایران - تهران - ایران

sedighiatiust.ac.ir

علیرضا فلاحی آرزودار

متالوژی دانشیار گروه ساخت و تولید - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - تهران - ایران

afallahiataut.ac.ir

حجت قاسمی

مکانیک دانشیار گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه علم صنعت ایران - تهران - ایران

h_ghassemiatiust.ac.ir

غلامحسین لیاقت

مکانیک استاد گروه مکانیک جامدات - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه تربیت مدرس - تهران - ایران

ghlia530atmodares.ac.ir

محمود موسوی مشهدی

مکانیک استاد گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه تهران - تهران - ایران

mmosaviatut.ac.ir

علیرضا نداف اسکویی

مکانیک دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران

nadaf110atyahoo.com

خداداد واحدی

مکانیک استاد- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران

vahedi1710atyahoo.com

عباس وفایی صفت

مکانیک استاد- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران

abbas_vatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه پیشین

فرشید نجفی

مکانیک استادیار گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه تهران - تهران - ایران

farshid_najafiatut.ac.ir

حسین آتشی کاشی

مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی - دانشکده مهندسی شهید نیکبخت - دانشگاه سیستان و بلوچستان - سیستان و بلوچستان - ایران

h.ateshyathamoon.usb.ac.ir
31132236 - 054

علیرضا با صحبت نوین زاده

مهندسی هوافضا گروه دینامیک پرواز کنترل - دانشکده مهندسی هوافضا - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران - ایران

novinzadehatkntu.ac.ir

فرهنگ هنرور

مهندسی هوافضا گروه ساخت و تولید - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران - ایران

honarvaratkntu.ac.ir

صادق تابع جماعت

مهندسی هوافضا مدیر گروه آموزش آیرودینامیک و جلوبرنده‌ها- دانشکده هوافضا - دانشکاه صنعتی امیرکبیر - تهران - ایران

sadeghataut.ac.ir

مسعود شریعت پناهی

مکانیک گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه تهران - تهران - ایران

mshariatpatut.ac.ir

سید محسن محسنی شکیب

سازه های مرکب گروه مکانیک - دانشکده فنی مهندسی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران - ایران

smshakibatihu.ac.ir