اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا حسنی اهنگر

کامپیوتر استاد- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران

mrhassaniiust.ac.ir

سردبیر

ناصر سلطانی

مکانیک گروه مکانیک - دانشکده فنی مهندسی - استاد دانشگاه تهران - تهران - ایران

nsoltaniut.ac.ir

مدیر اجرایی

سعید زردار

مدیر اجرایی نشریات فنی مهندسی

szsaeidyahoo.com

کارشناس نشریه

حامد طبرزدی

- کارشناس مجله

havafaza.ihugmail.com
74189794

اعضای هیات تحریریه

رضا ابراهیمی

مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی استاد - دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران - ایران

rebrahimikntu.ac.ir

کارن ابری نیا

مکانیک استاد گروه مکانیک - دانشکده مهندسی - دانشگاه تهران - شهر تهران - ایران

cabriniaut.ac.ir

جواد اکبری

مکانیک دانشیار گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف - تهران - ایران

akbarisharif.edu

محمدرضا الهامی

مکانیک دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران

mrelhami_63yahoo.com

فتح اله امی

مکانیک استاد گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه تربیت مدرس - تهران - ایران

f_ommiyahoo.com

سیدعلی حسینی کرد خیلی

مکانیک دانشیار گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف - تهران - ایران

ali.hosseinisharif.ir

حسین خدارحمی

مکانیک استاد- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران

hossein_khodarahmiyahoo.com

محمدمهدی دوستدار

مکانیک استاد- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران

mmdoustdaryahoo.com

جمال زمانی اشنی

مکانیک استاد گروه ساخت و تولید - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - تهران - ایران

zamanikntu.ac.ir

محمدحسن سعیدی

مکانیک استاد گروه مکانیک سیالات ، حرارت سیالات - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف - تهران - ایران

samansharif.edu

محمد صدیقی

مکانیک استاد گروه ساخت و تولید - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه علم صنعت ایران - تهران - ایران

sedighiiust.ac.ir

علیرضا فلاحی آرزودار

متالوژی دانشیار گروه ساخت و تولید - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - تهران - ایران

afallahiaut.ac.ir

حجت قاسمی

مکانیک دانشیار گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه علم صنعت ایران - تهران - ایران

h_ghassemiiust.ac.ir

غلامحسین لیاقت

مکانیک استاد گروه مکانیک جامدات - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه تربیت مدرس - تهران - ایران

ghlia530modares.ac.ir

محمود موسوی مشهدی

مکانیک استاد گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه تهران - تهران - ایران

mmosaviut.ac.ir

علیرضا نداف اسکویی

مکانیک دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران

nadaf110yahoo.com

خداداد واحدی

مکانیک استاد- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران

vahedi1710yahoo.com

عباس وفایی صفت

مکانیک استاد- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران

abbas_vyahoo.com

مجتبی سمنانی رهبر

مکانیک دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران

msrahbaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه پیشین

فرشید نجفی

مکانیک استادیار گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه تهران - تهران - ایران

farshid_najafiut.ac.ir

حسین آتشی کاشی

مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی - دانشکده مهندسی شهید نیکبخت - دانشگاه سیستان و بلوچستان - سیستان و بلوچستان - ایران

h.ateshyhamoon.usb.ac.ir
31132236 - 054

علیرضا با صحبت نوین زاده

مهندسی هوافضا گروه دینامیک پرواز کنترل - دانشکده مهندسی هوافضا - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران - ایران

novinzadehkntu.ac.ir

فرهنگ هنرور

مهندسی هوافضا گروه ساخت و تولید - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران - ایران

honarvarkntu.ac.ir

صادق تابع جماعت

مهندسی هوافضا مدیر گروه آموزش آیرودینامیک و جلوبرنده‌ها- دانشکده
هوافضا - دانشکاه صنعتی امیرکبیر - تهران - ایران

sadeghaut.ac.ir

مسعود شریعت پناهی

مکانیک گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه تهران - تهران - ایران

mshariatput.ac.ir

سید محسن محسنی شکیب

سازه های مرکب گروه مکانیک - دانشکده فنی مهندسی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران - ایران

smshakibihu.ac.ir