اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا حسنی اهنگر

کامپیوتر دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

mrhassaniatiust.ac.ir

سردبیر

ناصر سلطانی

مکانیک استاد- داشگاه تهران

nsoltaniatut.ac.ir

مدیر اجرایی

سعید زردار

مدیر اجرایی نشریات فنی مهندسی

szsaeidatyahoo.com

کارشناس نشریه

حامد طبرزدی

مکانیک -

havafaza.ihuatgmail.com
74189196

اعضای هیات تحریریه

حسین آتشی

مکانیک استاد- داشگاه سیستان و بلوچستان

h.ateshyathamoon.usb.ac.ir

رضا ابراهیمی

مکانیک استاد- دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

rezaebatyahoo.com

کارن ابری نیا

مکانیک استاد- دانشگاه تهران

cabriniaatut.ac.ir

جواد اکبری

مکانیک دانشیار- دانشگاه صنعتی شریف

akbariatsharif.edu

محمدرضا الهامی

مکانیک دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

mrelhami_63atyahoo.com

فتح اله امی

مکانیک دانشیار- دانشگاه تربیت مدرس

f_ommiatyahoo.com

علیرضا باصحبت نوین زاده

مکانیک دانشیار - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

novinzadehatkntu.ac.ir

صادق تابع جماعت

مکانیک استاد- دانشگاه صنعتی امیر کبیر

sadeghataut.ac.ir

سیدعلی حسینی کرد خیلی

مکانیک دانشیار- دانشگاه صنعتی شریف

ali.hosseiniatsharif.ir

حسین خدارحمی

مکانیک استاد- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

hossein_khodarahmiatyahoo.com

محمدمهدی دوستدار

مکانیک دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

mmdoustdaratyahoo.com

جمال زمانی اشنی

مکانیک استاد- دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

zamaniatkntu.ac.ir

محمدحسن سعیدی

مکانیک استاد- دانشگاه صنعتی شریف

samanatsharif.edu

مجتبی سمنانی رهبر

مکانیک دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

msrahbaratyahoo.com

مسعود شریعت پناهی

مکانیک دانشیار- دانشگاه تهران

mshariatpatut.ac.ir

محمد صدیقی

مکانیک استاد- دانشگاه علم صنعت ایران

sedighiatiust.ac.ir

علی غفاری

مکانیک استاد- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ghaffariatkntu.ac.ir

علیرضا فلاحی آرزودار

مکانیک دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

afallahiataut.ac.ir

حجت قاسمی

مکانیک دانشیار- دانشگاه علم صنعت ایران

h_ghassemiatiust.ac.ir

غلامحسین لیاقت

مکانیک استاد- دانشگاه تربیت مدرس

ghlia530atmodares.ac.ir

محمود موسوی مشهدی

مکانیک استاد - دانشگاه تهران

mmosaviatut.ac.ir

فرشید نجفی

مکانیک استادیار- دانشگاه تهران

farshid_najafiatut.ac.ir

علیرضا نداف اسکویی

مکانیک دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

nadaf110atyahoo.com

فرهنگ هنرور

مکانیک استاد- دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

honarvaratkntu.ac.ir

خداداد واحدی

مکانیک استاد- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

vahedi1710atyahoo.com

عباس وفایی صفت

مکانیک استاد- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

abbas_vatyahoo.com