اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا حسنی اهنگر

کامپیوتر استاد- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران

mrhasaniihu.ac.ir

سردبیر

حسین خدارحمی

استاد- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران

hkhdrhmiihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا الهامی

دینامیک، کنترل و ارتعاشات دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

melhamiihu.ac.ir

فتح اله امی

پیشرانش و انتقال حرارت استاد، گروه مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

fommimodares.ac.ir

سیدعلی حسینی کرد خیلی

مکانیک جامدات دانشیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

ali.hosseinisharif.edu

محمدمهدی دوستدار

مکانیک استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

mdostdarihu.ac.ir

جمال زمانی اشنی

مکانیک استاد، گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیر طوسی، تهران، ایران

zamani@kntu.ac.ir
zamanikntu.ac.ir

حجت قاسمی

پیشرانش و انتقال حرارت دانشیار، گروه حرارت و سیالات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

h_ghassemiiust.ac.ir

غلامحسین لیاقت

مکانیک استاد، گروه مکانیک جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ghlia530modares.ac.ir

ناصر سلطانی

استاد، گروه مکانیک جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

nsoltaniut.ac.ir

محمود موسوی مشهدی

مکانیک جامدات استاد، گروه مکانیک جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

mmosaviut.ac.ir

علیرضا نداف اسکویی

مکانیک جامدات دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

anadafihu.ac.ir

خداداد واحدی

مکانیک ضربه استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

khvahediihu.ac.ir

عباس وفایی صفت

مکانیک استاد- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران

avafaeeihu.ac.ir

علی علوی نیا

مکانیک ضربه استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

alavi495basu.ac.ir


استاد

سعید فعلی

مکانیک ضربه استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

felisaeidrazi.ac.ir


استاد

محمد شرعیات

مکانیک جامدات استاد، گروه خودرو، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیر طوسی، تهران، ایران

shariyatkntu.ac.ir


استاد

محمود شریعتی

مکانیک جامدات استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

mshariati44um.ac.ir


استاد

صادق رحمتی

ساخت و تولید دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

srahmati2007gmail.com


دانشیار

محمد بخشی جویباری

ساخت و تولید استاد، گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

bakhshinit.ac.ir


استاد

حسین خدارحمی

مکانیک دانشگاه امام حسین

hkhdrhmiihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین

محمدحسن سعیدی

مکانیک استاد گروه مکانیک سیالات ، حرارت سیالات - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف - تهران - ایران

samansharif.edu

رضا ابراهیمی

مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی استاد - دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران - ایران

rebrahimikntu.ac.ir

محمد صدیقی

مکانیک استاد گروه ساخت و تولید - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه علم صنعت ایران - تهران - ایران

sedighiiust.ac.ir

کارن ابری نیا

مکانیک استاد گروه مکانیک - دانشکده مهندسی - دانشگاه تهران - شهر تهران - ایران

cabriniaut.ac.ir

جواد اکبری

مکانیک دانشیار گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف - تهران - ایران

akbarisharif.edu

علیرضا فلاحی آرزودار

متالوژی استاد گروه ساخت و تولید - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - تهران - ایران

afallahiaut.ac.ir

فرشید نجفی

مکانیک استادیار گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه تهران - تهران - ایران

farshid_najafiut.ac.ir

حسین آتشی کاشی

مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی - دانشکده مهندسی شهید نیکبخت - دانشگاه سیستان و بلوچستان - سیستان و بلوچستان - ایران

h.ateshyhamoon.usb.ac.ir
31132236 - 054

علیرضا با صحبت نوین زاده

مهندسی هوافضا گروه دینامیک پرواز کنترل - دانشکده مهندسی هوافضا - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران - ایران

novinzadehkntu.ac.ir

فرهنگ هنرور

مهندسی هوافضا گروه ساخت و تولید - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران - ایران

honarvarkntu.ac.ir

صادق تابع جماعت

مهندسی هوافضا مدیر گروه آموزش آیرودینامیک و جلوبرنده‌ها- دانشکده
هوافضا - دانشکاه صنعتی امیرکبیر - تهران - ایران

sadeghaut.ac.ir

مسعود شریعت پناهی

مکانیک گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه تهران - تهران - ایران

mshariatput.ac.ir

سید محسن محسنی شکیب

سازه های مرکب گروه مکانیک - دانشکده فنی مهندسی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران - ایران

smshakibihu.ac.ir

مجتبی سمنانی رهبر

مکانیک دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران

msrahbaryahoo.com

دبیر تخصصی

فرید دولتی

مهندسی مکانیک گروه علوم مهندسی، ، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

farid.dolatigmail.com

شهرام آجری

دینامیک ارتعاشات و کنترل دانشگاه مراغه-مراغه -ایران

sajorimaragheh.ac.ir

سید محمد وهاب موسوی

مکانیک جامدات دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک

m.v.mousavigmail.com

میلاد صادق یزدی

گروه مهندسی مکانیک، ، دانشگاه جامع امام حسین ع، تهران، ایران

msadeghyihu.ac.ir

توحید میرزابابای مستوفی

مکانیک ضربه استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ایوان‌کی، ایوان‌کی، ایران.

t.m.mostofieyc.ac.ir