• بررسی ارتعاشات عرضی تیر تیموشنکو با استفاده از روش مدلسازی گسترده متمرکز

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بررسی مدل کامل تیر تیموشنکو بر اساس آثار تغییر شکل برشی می­پردازد. برای حل معادلات حاکم، روشی بر اساس نظریه مدل­سازی با المان­های گسترده- متمرکز پیشنهاد شده است. فرکانس­های طبیعی بدست آمده از این روش با نتایج روش چند جمله ای­های چبیشف مقایسه و تأیید شده است. تأثیر تغییر شکل برشی بر فرکانس­های طبیعی تیر دوسر ساده و دوسر گیردار برای قطرهای مختلف مورد بحث قرار گرفته است. بعلاوه، اثر جرم متمرکز و موقعیت آن برای روتورهای دوسر ساده و دوسر گیردار با قطرهای متفاوت بررسی شده است. در حالی که روش جدید به نتایج کاملاً دقیقی منجر می­شود، سادگی و دقت بالا آن را برای به­کارگیری در سیستم­های صنعتی مناسب می­سازد.