اندازه گیری زمان سوزش و سرعت پیشروی شعله ذرات آلومینیم در فشار ثابت

نویسندگان

چکیده

محاسبات ترمودینامیکی گرمای آزاد شده از احتراق، ضربه مخصوص جرمی و ضربه مخصوص حجمی نشان می دهد که سوخت های فلزی به خصوص در مورد انرژی تولیدی در واحد حجم سوخت می توانند از سوخت های فسیلی پیشی بگیرند. سوخت های فلزی و محصولات احتراق آنها نیز موجب شده که استفاده از آنها علاوه بر احتراق در رژیم مادون صورت در رژیم ماورا صوت نیز مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله تشکیل شعله ساکن با استفاده از پودر فلز خالص و بدون استفاده از سوخت های هیدروکربنی به صورت تجربی بررسی شده و توانایی تزریق موثر پودر فلز در محفظه احتراق به وسیله دستگاه انتشار آزمایشگاهی نشان داده شده است. پارامترهای دینامیکی سرعت سوزش و زمان احتراق پودر آلومینیم به کمک دستگاه احتراق ذرات اندازه گیری شده است. نتایج نشانگر این است که زمان احتراق ذرات با افزایش درصد اکسیژن به دلیل افزایش نرخ واکنش ذرات آلومینیم کاهش یافته و جایگزینی نیتروژن با آرگون باعث افزایش زمان احتراق می شود. سرعت پیشروی شعله های ذرات آلومینیم در محدوده شعله های دیفیوژنی بوده که تفاوت آن با شعله سوخت های هیدروکربنی ثابت بودن سرعت در مخلوط های غنی سوخت به هوا می باشد.