تحلیل و بهینه سازی سیستم تعلیق یک خودروی شنی دار: پاسخ به ورودی های استاندارد

نویسندگان

چکیده

سیستم تعلیق یکی از مهمترین اجزای خودروها می باشد که در کنترل و پایداری و ایجاد راحتی سفر تاثیر به سزائی دارد. از این رو، تحلیل و طراحی آن بسیار حائز اهمیت می باشد. به ویژه آنکه، در خودروهای شنی دار سیستم تعلیق نسبت به خودروهای دیگر از ویژگی خاص (پیوسته و متصل به هم بودن) برخوردار است. در این مقاله، ابتدا مدل ریاضی صفحه ای یک خودروی شنی دار 1.2) مدل(، همراه با معادلات دینامیکی حاکم بر آن و سپس مدل فضا- حالت آن توصیف شده است. پارامترهای اصلی سیستم انتخاب بهینه شده و سپس عکس العمل خودرو در مقابل ورودی های استاندارد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این مقاله، به دلیل طولانی شدن مباحث، تنها به ورودی های شرایط اولیه، ورودی پله واحد و بالاخره ورودی ضربه یا شوک ناشی از شلیک گلوله پرداخته شده و پایداری آن با توجه به پارامترهای بهینه سازی شده مورد تائید قرار گرفته است.