مطالعه تجربی اثر تغییر دماهای جریان آزاد و حسگر دستگاه بادسنج سیم داغ بر کالیبراسیون حسگرها و اندازه گیری سرعت

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، تاثیر دو پارامتر مهم در اندازه گیری سرعت با دستگاه بادسنج سیم داغ (HWA): یکی اثر تغییر دمای هوای جریان آزاد (دمای تونل باد) و دیگری اثر تغییر دما یا نسبت فراگرمایی حسگر بر منحنی مشخصه و کالیبراسیون حسگرهای سیم داغ و فیلم داغ مورد مطالعه تجربی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با افزایش دمای تونل، ولتاژ بالای پل مدار وتستون در دستگاه HWA کاهش می یابد و نرخ کاهش آن به فیزیک حسگرها، سرعت سیال و نسبت فراگرمایی آزمایش بستگی دارد که معمولا در عمل برای تصحیح این اثر از ضرایب تصحیح دما استفاده می شود. همچنین نتایج بررسی اثر تغییر دمای حسگر نشان می دهد که منحنی های کالیبراسیون به دست آمده برای هر حسگر در نسبت های فراگرمایی متفاوت را می توان با اعمال ضریب تصحیح مناسبی بر هم منطبق کرد، به طوری که با داشتن منحنی کالیبراسیون یک حسگر در دو نسبت فراگرمایی متفاوت بتوان منحنی کالیبراسیون آن حسگر را برای هر نسبت فراگرمایی دلخواه دیگر بدون نیاز به آزمایش مجدد به دست آورد.