تدوین متدولوژی طراحی موشک کروز با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نویسنده

چکیده

طراحی موشک کروز یک مساله پیچیده مهندسی است که مقدار زیادی به ابتکارات فردی طراحان وابسته می باشد. برای کاهش اتکا به سلیقه های فردی طراحان، از متدولوژی الگوریتم ژنتیک به عنوان روش بهینه سازی طراحی مفهومی موشک، جهت انجام ماموریت مشخصی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این روش با بهترین موشک کروز فعلی دنیا (هارپون) مقایسه گردید و تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از این برنامه بر اساس شبیه سازی پرواز شش درجه آزادی، قابلیت این الگوریتم را به عنوان متدولوژی بهینه سازی طراحی مفهومی تایید نمود و نشان داد که الگوریتم ژنتیک نوعی روش سازمان یافته، برای یافتن ساختارهای مناسب و بهینه با کمترین زمان و هزینه و بالاترین دقت می باشد.