تعیین ضریب شدت تنش مود بازشوندگی در ترک های لبه ای با استفاده از برشنگاری دیجیتالی به همراه شبیه سازی های عددی و تحلیلی

نویسندگان

چکیده

در مقاله حاضر ضریب شدت تنش مود بازشوندگی در ترک های لبه ای با استفاده از تکنیک نوری غیر مخرب برشنگاری دیجیتالی تعیین گردیده و هاله های به دست آمده از روابط تحلیلی و روش اجزا محدود شبیه سازی شده اند. روابط برشنگاری و نیز روابط مکانیک شکست الاستیک خطی با یکدیگر ترکیب شده اند تا الگوریتمی برای تعیین ضریب شدت تنش (KI) به دست آید. به منظور بهره گیری از ویژگی میدانی برشنگاری و همچنین به حداقل رساندن خطای داده های تجربی، برای به دست آوردن ضریب شدت تنش مورد نظر از روش حداقل مربعات استفاده شده است. مقایسه هاله های شبیه سازی شده و مقادیر تجربی و تئوری ضریب شدت تنش نشان دهنده میزان اعتبار این تکنیک و توانایی های آن در مسائل کاربردی می باشد.