بررسی عددی و تجربی اثر دیوارهای بادشکن در عملکرد برج های خنک کن جابه جایی طبیعی خشک تحت شرایط وزش باد

نویسندگان

چکیده

برج های خنک کن خشک یکی از متداول ترین برج ها در اکثر نیروگاه های موجود در مناطق کم آب می باشند. از جمله مهم ترین عواملی که درباره عملکرد این برج ها همواره مورد توجه بوده، اثر شرایط محیطی، به ویژه وزش باد است که باعث کاهش بازدهی برج ها می شود. جهت بررسی این اثر می توان از روش های عددی، تجربی و میدانی استفاده نمود. هر یک از این روش ها دارای مزایا و معایب مربوط به خود بوده، ولی مکمل هم می باشند. در این مقاله، با مدل سازی یک برج خنک کن به صورت عددی و تجربی تأثیر باد برعملکرد برج های خنک کن جابه جایی طبیعی خشک بررسی شده و در نهایت تأثیر استفاده از دیوارهای بادشکن با آرایش های مختلف برای جلوگیری از این اثر نامطلوب مورد ارزیابی قرار گرفته است. در روش عددی، با استفاده از روش حجم محدود، جریان سیال داخل و اطراف این برج ها مدلسازی شده و در روش تجربی نیز با استفاده از تونل باد دانشگاه صنعتی شاهرود، توزیع فشار در ورودی برج ها بررسی گردیده است. نتایج به دست آمده بیان کننده این مطلب است که ایجاد تغییراتی در شکل خارجی برج های خنک کن می تواند عاملی برای بهبود عملکرد آنها در شرایط وزش بادهای متقاطع باشد و استفاده از هشت دیوار بادشکن شعاعی بهترین عملکرد را در کاهش اثر نامطلوب باد داشته که این آرایش در مناطق بادخیز بسیار موثر خواهد بود.