بررسی پارامتر‌های مؤثر بر خصوصیات فیزیکی جوش نقطه‌ایدر ورق‌های فولادی کم‌کربن

نویسندگان

چکیده

جوش مقاومتی نقطه‌ای کاربرد وسیعی در صنعت (به خصوص خودروسازی) دارد. در بدنه هر خودرو، حدود دو تا پنج هزار جوش نقطه‌ای وجود داشته و استحکام بدنه خودرو کاملاً به استحکام این جوش‌ها وابسته است. ارزیابی جوش نقطه‌ای به‌منظور اطمینان از کیفیت و استحکام جوش در ایمنی خودرو بسیار مؤثر است. در این مقاله، پارامتر‌های مؤثر بر کیفیت جوش نقطه‌ای مورد بررسی قرار گرفته‌اند. میزان تأثیر عواملی چون شدت جریان، زمان جوشکاری، فشار وارد بر ورق‌ها و تعداد پالس‌های جوش بر استحکام کششی- برشی، سختی سطح موضع جوش و نیز سختی مرکز جوش در ورق‌های کم‌کربن مطالعه شده است. برای انجام این مطالعه، با استفاده از روش طراحی آزمایش‌ها (DOE)، مدلی برای وابستگی پارامترهای خروجی به پارامترهای ورودی تهیه و میزان تأثیر پارامترهای ورودی بر خواص جوش ارزیابی شده است. تحلیل آماری نتایج آزمایش‌ها حاکی از وابستگی بالای استحکام جوش به زمان جوشکاری است. همچنین، تغییرات سختی مرکز جوش حساسیت بالایی به تغییر عامل جریان الکتریکی – ضخامت دارد.