بررسی تجربی شکل‌دهی صفحات فولادی مدوّر به‌روش تغییر شکل انفجاری

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق مطالعه و اندازه‌گیری تغییر‌ شکل صفحات فولادی مدوّر به روش شکل‌دهی انفجاری برای مقاوم سازی دریچه‌های مدوّر در برابر بارگذاری‌های انفجاری است. برای مطالعه در این تحقیق، از یک سری روابط تئوریک و تجربی استفاده شده است. بدین منظور، آزمایش‌هایی روی صفحات فولادی St37 مدوّر انجام شده و تغییر شکل قطعه اندازه‌گیری گردیده است. از ماده منفجره C-4 با جرم‌های متفاوت در فواصل مختلف استفاده شد. نهایتاً، نمودارهای مربوط به این تغییر شکل ترسیم شده و نتایج تجربی به‌دست آمده با نتایج تئوری سایر محققان مقایسه شده است. از مقایسه نتایج، معادله راجندران به‌عنوان بهترین گزینه معرفی شده است. با توجه به درصد خطای پایین و صرف‌نظر کردن از آن، نتایج تجربی به‌دست آمده مورد تأیید قرار گرفته است.