تأثیر عدم توازن نیروی غلتک‌ها بر دقّت ضخامت محصول در فلوفرمینگ با چند غلتک

نویسندگان

چکیده

از مزایای فرآیند فلوفرمینگ دقّت بالای محصولات تولید شده با این نوع فرآیند است. اغلب تحقیقات گذشته به بررسی دقت در قطر محصول در این فرآیند پرداخته‌اند، ولی در زمینه دقّت در ضخامت محصول تحقیقات چندانی انجام نشده است. در این مقاله روشی ارائه شده که به بررسی اثر عدم تعادل نیروی غلتک‌ها در دقّت در ضخامت محصول می‌پردازد. به این منظور، در ابتدا پارامترهای مؤثر در نیروی هر غلتک شناسایی شده و نیروی غلتک به صورت تابعی از این پارامترها در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه عامل تغییر‌دهنده این پارامترها در حین انجام فرآیند خیز مندرل است، پارامترهای مشخص شده و در نتیجه نیروی غلتک‌ها به صورت تابعی از خیز مندرل محاسبه شده‌اند. در ادامه، چگونگی محاسبه هر یک از ضرائب لازم در این توابع با مدل‌سازی اجزای محدود بیان شده است. با استفاده از این توابع و در نظر گرفتن معادله تعادل بین غلتک‌ها و مندرل، میزان خیز مندرل محاسبه شده است. با معلوم بودن خیز مندرل، خطای ایجاد شده در محصول ناشی از آن نیز محاسبه شده و نتایج بدست آمده با نتایج تجربی مقایسه شده که بین آن‌ها هم‌خوانی خوبی مشاهده شده است. با استفاده از روش نشان داده شده عدم تعادل نیرویی بین غلتک‌ها موجب تغییرات ضخامت در طول قطعه نهایی می‌شود.