پیش‌بینی اثر پارامترهای جوش قوس الکتریکی بر هندسه جوش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

نویسندگان

تهران، مهرآباد جنوبی، خ تفرش غربی، منازل سازمانی دانشگاه هوایی شهید ستاری، پلاک 66

چکیده

در این مقاله، شبیه‌سازی روابط بین پارامترها و هندسه جوش قوس الکتریکی با استفاده از شبکه‌ عصبی مصنوعی که با اطلاعات تجربی 216 نمونه‌ تجربی ایجاد شده، ارائه شده است. شبکه عصبی مصنوعی گسترش داده شده در این مقاله از الگوریتم پس انتشار خطا و با دو لایه پنهان بهره می‌برد که در آن شش پارامتر شدت جریان، طول قوس، سرعت حرکت الکترود، زاویه الکترود با خط جوش، حرکت عرضی و نوع الکترود به عنوان ورودی و چهار عامل شامل سه اندازه از هندسه جوش (عمق، ارتفاع، پهنا) به همراه سرعت ذوب الکترود به عنوان خروجی شبکه، در نظر گرفته شده‌اند. نتایج شبیه‌سازی در مورد نمونه‌های انجام گرفته دقت قابل قبولی را نشان می‌دهد. هم‌چنین، نتایج بدست ‌آمده از شبکه عصبی به طور کیفی تأثیر پارامترهای مختلف بر هندسه جوش را تأیید می‌نمایند. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که از این سامانه می‌توان به طور موفق برای پیش‌بینی هندسه جوش و تعیین اثر پارامترهای مختلف بر جوش ایجاد شده بهره برد.