تحلیل خمش ورق در فرآیند خم کاری پیوسته روی بستر لاستیکی

نویسندگان

چکیده

خمش ورق فلزی روی بستر لاستیکی یکی از فرآیندهای نسبتاً جدید خمش پروفیل‌ها و ورق‌های نازک فلزی است که در سال‌های اخیر در حد وسیعی مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق، خمش الاستیک ورق نازک فلزی روی یک بستر لاستیکی تحلیل شده است. پس از استخراج معادله حاکم بر این فرآیند در تغییر شکل الاستیک ورق و حل تحلیلی آن، عمق نفوذ آستانه تسلیم ورق بر حسب پارامترهای ورودی فرآیند تعیین شده‌اند. همچنین، حل عددی معادله حاکم بر فرآیند به روش تفاضل محدود نیز انجام شده و نتایج دو روش با هم مقایسه شده‌اند. علاوه بر این، با اجرای چند آزمایش و تعیین عمق نفوذ آستانه تسلیم چند نمونه ورق فولادی، معادله دیفرانسیل استخراج شده برای فرآیند و جواب معادلات به دست آمده برای آن، مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.