ارائه فرمولاسیون جدید میدان سرعت با درنظر گرفتن مؤلفه محوری سرعت به منظور بهینه سازی فشار اکستروژن مستقیم

نویسندگان

1

چکیده

اکستروژن یکی از مهمترین فرایندهای شکلدهی حجمی است. بهمنظور طراحی صحیح قالب اکستروژن و تولید موفقیتآمیز مقاطع ، نیاز به
تحلیل دقیق فرایند است. میدان سرعت پیشنهادی اساسیترین نکته در تحلیل و ارائه فرمولاسیون حد بالا برای اکستروژن مستقیم پروفیلهای
مختلف، اعم از مدور و غیر مدور است. در این مقاله، فرمولاسیون جدیدی برای میدان سرعت با تغییرات مؤلفه سرعت محوری ارائه شده است .
میدان سرعت کلی برحسب پارامترهای متغیر تعریف شده است، بهطوری که در ابتدا و انتهای منطقه تغییر شکل، سطح انفصال سرعت شکل
سهبعدی داشته و میتواند حالت مقعر، تخت و یا محدب داشته باشد. با بهینهسازی میدان سرعت نسبت به پارامترهای تعریف کننده سطوح و
با استفاده از روش حد بالا، توان لازم در فرایند اکستروژن قابل بهینهسازی است. در این پژوهش بهمنظور تعریف میدان تغییر شکل پارامتریک
استفاده شد که نسبت به منحنیهای قبلی ارائه شده ، فشار بهینه تری را نتیجه B_Spline و وابسته به پارامترهای ورودی، از منحنی تابع
میدهد. در حل تئوری بهمنظور بررسی تغییر شکل و تعیین الگوی جریان مواد در طول قالب اکستروژن از روش الگوی تغییر شکل استفاده
شده است. همچنین تأثیر پارامترهای مختلف مؤثر بر فرایند از جمله طول قالب و درصد کاهش سطح و ضریب اصطکاک بررسی ش د. درنهایت
نتایج تئوری بهدست آمده از فرمولاسیون جدید با نتایج تحقیقات تحلیلی و تجربی پیشین مقایسه شده و بهبود قابل توجهی مشاهده شد.