بررسی عددی و تجربی فرایند فورج داغ پره کمپرسور موتور توربین گازی از جنس آلیاژ تیتانیوم

نویسندگان

چکیده

فورج داغ پره کمپرسور موتورهای توربین گازی بهعلت پیچیدگیهای خاص مکانیکی و متالورژیکی نیاز به مطالعه عددی و تجربی دارد. در این
تحقیق، فرایند فورج داغ یک نوع پره کمپرسور موتور توربینی گازی هوایی از جنس آلیاژ تیتانیوم با استفاده از روش المان محدود تحلیل شده،
سپس بهصورت عملی اجرا گردیده است. برای شبیهسازی عددی فرایند، ابتدا رفتار مکانیکی آلیاژ بررسی و مدل مناسب برای تحلیل فرایند
مشخص شده، سپس شرایط مرزی اصطکاکی با استفاده از آزمایش رینگ استخراج شده است. با شبیهسازی سهبعدی فرایند، مواردی از قبیل
جریان مواد و پر شدن حفره قالب، توزیع کرنش و دما، تناژ لازم فرایند و تغییرات نیروهای جانبی اعمال شده به قالب بررسی شده است. در گام
بعدی مطابق شرایط شبیهسازی، فرایند بهصورت تجربی اجرا شده و نتایج عملی با نتایج شبیهسازی فرایند مقایسه شده است. نتایج حاکی از
موفقیتآمیز بودن فرایند است و مقایسه نتایج تجربی با نتایج شبیهسازی نشان میدهد که شبیهسازی فرایند توانایی پیشبینی قابل قبول
پارامترهای فرایند را دارد.