حل تحلیلی- عددی خمش پلاستیک یک ورق فلزی روی بستر لاستیکی

نویسندگان

چکیده

خمش ورق فلزی روی بستر لاستیکی یکی از فرآیندهای نسبتاً جدید خمش پروفیل ها و ورق های نازک فلزی است که در سال های اخیر در حد
وسیعی مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق، مسئله تغییر شکل پلاستیک ورق در این فرآیند تجزیه و تحلی ل شده و پس از
استخراج معادلات حاکم برای نواحی تغییر شکل ورق، سیر حل تحلیلی- عددی این معادلات تشریح شده است. در ادامه ، معادلات برا ی ی ک
مسئله خاص حل شده و منحنی اثر تغییرات عمق نفوذ در شعاع انحنای ورق ترسیم شده است. همچنین، رابطه ای تقریب ی ب ین عمق نفوذ و
شعاع انحنای ورق ب هدست آمده است. این رابطه ابزاری بسیار کارا در کنترل فرآیند است و با آن می توان با ایجاد تنظیمات لازم در عمق نفوذ،
ورق را بدون سعی و خطا به قطر مطلوب رسانید. با انجام آزمایش های متعدد، خمش یک ورق فولادی نازک روی ی ک بستر لاست یکی، می زان
اعتبار معادلات استخراج شده برای تغییر شکل پلاستیک ورق در این فرآیند مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.