طراحی، ساخت و به کارگیری یک قالب جدید گسسته با قابلیت پیکره بندی مجدد برای شکل دهی قطعات لوله ای

نویسندگان

1

چکیده

در طی سال های اخیر تحقیقات متعددی در زمینه کاربرد قالب های گسسته با قابلیت پیکره بندی مجدد برای تولید ورق های فلزی انجام شده
است. این قالب ها بهدلیل قابلیت تغییر سریع، مورد توجه سیستم های تولید انعطاف پذیر قرار گرفته اند. با این وجود، تحقیقات به عمل آمده از
سوی محققان تنها شامل ورق های تخت فلزی بوده و هیچ پژوهشی در زمینه کاربرد این قالب ها برای قطعات لوله ای گزارش نشده است. در این
مقاله، برای نخستین بار یک مجموعه قالب گسسته با قابلیت پیکره بندی مجدد برای شکل دهی چرخشی قطعات توخالی دوار طراحی و ساخته
شده است. نتایج حاصل نشان داده است که امکان تولید این قطعات با استفاده از قالب گسسته با قابلیت پیکره بندی مجدد وجود دارد و این
تکنیک منجر به تولید قطعات لوله ای شکل با دقت و کیفیت مطلوب م یشود. نمودار های توزیع کرنش ها در نمونه های شکل داده شده نشان
داده است که طول نمونه ها پس از شکل دهی، کاهش می یابد و ضخامت دیواره آنها افزایش پیدا می کند. افزایش ضخامت دیواره در قسمت وسط
لوله بیشتر از طرفین آن و کاهش طول لوله در طرفین بیشتر از قسمت وسط آن است. تغییر شکل پیچشی لوله با افزایش میزان فرورفتگی در
لوله افزایش می یابد و کیفیت سطح لوله پس از شکل دهی نیز افزایش می یابد.