بررسی اثر پارامترهای عملکردی بر آوانس جرقه آستانه کوبش و عدد اکتان مورد نیاز در موتور احتراق داخلی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، اثر پارامترهای عملکردی موتور بر زمان وقوع کوبش، شرایط عملکردی آستانه کوبش و همچنین اکتان مورد نیاز برای از بین بردن کوبش مورد مطالعه قرار گرفته است. به‌منظور پیش‌بینی کوبش و شدت آن، یک مدل نیمه تجربی که بر پایه مدل انتگرالی کوبش می‌باشد، با استفاده از نتایج آزمایشگاهی بهینه شده و با یک مدل ترمودینامیکی شبه‌ابعادی ترکیب شده است. مقایسه نتایج حاصل از این مدل با نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد که مدل مورد نظر با کمترین اختلاف (7/1 درجه به‌طور متوسط) قادر به پیش‌بینی شرایط عملکردی آستانه کوبش می‌باشد. در تحقیق حاضر، با در نظرگرفتن آوانس جرقه به‌عنوان یک پارامتر واسطه، اثر تغییر پارامترهایی همچون دما و فشار هوای ورودی به موتور، نسبت هوا به سوخت و نسبت تراکم، بر عدد اکتان مورد نیاز بررسی شده است. نشان داده شد با هر واحد افزایش در عدد اکتان سوخت، تقریباً افزایشی به‌همان اندازه را می‌توان در آوانس جرقه ایجاد کرد. این نتایج با نتایج حاصل از کارهای تجربی و آزمایشگاهی که مستلزم وقت و هزینه فراوان است، کاملاً مطابقت داشته و با توجه به روش ارائه شده دیگر نیازی به انجام آزمایش نخواهد بود.