مدل سازی رفتار گذرای بویلر بازیاب در حالت کارکرد جزیره ای

نویسندگان

چکیده

بویلر بازیاب حرارت یکی از اجزای اصلی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به‌شمار می‌رود. شرایط کارکردی بویلر بازیاب به‌گونه‌ای است که اغلب در معرض تغییرات دبی و دمای دود ورودی به آن می‌باشد. این تغییرات در زمانی که نیروگاه در شرایط کارکرد جزیره‌ای مورد استفاده قرار
می‌گیرد، بیشتر بوده و نیازمند توجه ویژه می‌باشد. در این مقاله، به بررسی کارکرد جزیره‌ای بویلر بازیاب حرارت می‌پردازیم. ابتدا مدل-سازی سطوح حرارتی را انجام داده و پس از دستیابی به مجموعه کد نرم‌افزاری که قابلیت پیش‌بینی رفتار گذرای بویلر بازیاب را داشته باشد، عملکرد بویلر را در شرایط تغییر بار توربین گازی که به آن متصل است، بررسی می‌کنیم. روش‌های مختلف تغییر بار توربین گاز را برای کاهش بار استفاده می‌کنیم و به مقایسه کارکرد بویلر در تغییر بار توربین گاز با هر یک از روش‌های مذکور خواهیم پرداخت. به-منظور اطمینان از نتایج روش عددی، از نتایج نرم‌افزار تجاری ترموفلو که مقادیر حالت پایا را ارائه می‌دهد، استفاده می‌شود.