تأثیر تغییرات ضخامت بیشینه و زبری سطح پره بر روی عملکرد کمپرسور محوری

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، تأثیر تغییرات هندسی پره‌ها شامل ضخامت بیشینه و زبری سطح پره بر روی پارامترهای عملکردی کمپرسور محوری گذرصوتی شامل راندمان و نسبت فشار مورد بررسی قرار گرفته است. برای شبیه‌سازی سه‌بعدی میدان جریان پیچیده کمپرسور محوری، از یک کد عددی استفاده شده که قادر به حل معادلات ناویر استوکس رینولدز- میانگین است. نتایج کد عددی با نتایج آزمایشگاهی کمپرسور محوری مورد مقایسه قرار گرفته به‌طوری‌که نتایج نشان‌دهنده صحت کد عددی می‌باشد. سپس تأثیر تغییرات هندسی فوق-الذکر بر روی منحنی‌های عملکردی کمپرسور محوری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که افزایش زبری سطح و ضخامت پره سبب کاهش راندمان، نسبت فشار و دبی جریان در کمپرسور می‌شود.