طراحی یک روند ساده برای کنترل مد تحریک و تخمین سرعت زاویه‌ای در یک ژیروسکوپ MEMS

نویسندگان

1

چکیده

در مقاله حاضر رویکردی جدید برای کنترل فرآیند تحریک یک ژیروسکوپ ارتعاشی MEMS به­طوری­که تخمین سرعت دورانی ورودی را ممکن سازد، مورد توجه قرار گرفته است. با استفاده از این الگوریتم، علاوه بر تخمین سرعت زاویه­ای، ضرایب میرایی و فنریت سامانه به­صورت زمان حقیقی در­اختیار خواهد بود. این فن، بسیار ساده بوده و در مواردی که نویز اندازه­گیری سنسورها کوچک باشد به­خوبی قابلیت پیاده­سازی خواهد داشت. نتایج شبیه­سازی، مؤثر بودن روش کنترلی مورد نظر را در عدم حضور نویز نشان می­دهند.

کلیدواژه‌ها