استفاده از سیگنال های ارتعاشی به منظور پایش کویتیشن در پمپ های گریز از مرکز

نویسندگان

1

چکیده

کویتیشن یکی از مهم­ترین عیوبی است که در پمپ­های گریز از مرکز ظاهر گشته و موجب آسیب­های جبران­ناپذیری می­شود. همچنین باعث افت هد، دبی و بازدهی پمپ­های گریز از مرکز و خوردگی و پیتینگ در سطوح پره­ها می­شود. در مقاله حاضر با استفاده از تحلیل سیگنال­های ارتعاشی اندازه­گیری شده از روی یک پمپ گریز از مرکز، نحوه طراحی سیستمی برای پایش پدیده کویتیشن در پمپ ارائه می­گردد. در این تحقیق با استفاده از یک سامانه آزمایشی ساخته شده، به شبیه­سازی پدیده کویتیشن در پمپ­های گریز از مرکز پرداخته و با استفاده از سنسور شتاب­سنج، سیگنال­های ارتعاشی پمپ در حین بروز و گسترش کویتیشن اندازه­گیری شده است. در نهایت با استفاده از روش­های متداول و نوین تحلیل سیگنال در حوزه­های زمانی، فرکانسی و زمان- فرکانسی به بررسی تأثیر بروز و گسترش کویتیشن بر پارامترهای مختلف استخراج شده از تحلیل سیگنال پرداخته شده است. تحلیل نتایج به­دست آمده بیانگر مشخصه­های حساس به پدیده کویتشن در پمپ است که می­تواند به­منظور طراحی سیستمی برای پایش اتوماتیک کویتیشن در پمپ­ها با استفاده از سیگنال­های ارتعاشی به­کار رود

کلیدواژه‌ها