تحلیل ارتعاشات پیچشی مجموعه میل لنگ موتور دیزل شش استوانه خطی و صحه گذاری نتایج آن

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر تحلیل ارتعاشات پیچشی مجموعه میل لنگ موتور دیزل OM457 با کمک نرم­افزار AVL\EXCITE انجام گرفته است. این تحلیل به­صورت خطی انجام گرفته و مدل محاسبه، یک سامانه جرم-­­ فنر است که روند تحلیل آن بر پایه روش هولزر است. پارامترهایی از قبیل فرکانس­های طبیعی پیچشی سامانه، گشتاورهای پیچشی نوسانی وارد بر اجزاء مختلف میل لنگ، جابه­جایی زاویه­ای سر آزاد میل لنگ،  شرایط احتراق ناقص، اتلاف توان حرارتی در میراگر و گشتاور انتقالی به چرخ طیار از جمله مواردی هستند که در این تحقیق مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته­اند. به­منظور محاسبه سختی پیچشی یک لنگ از میل لنگ، از تحلیل اجزاء محدود استفاده شده است. به­منظور صحه­گذاری مد­ل­سازی، نتایج حاصل از شبیه­سازی ارتعاشات پیچشی مجموعه میل لنگ موتور با نتایج حاصل از آزمون ارتعاشات پیچشی موتور OM457 مقایسه و ارائه شده است. مقایسه نتایج، حاکی از دقت خوب این نرم­افزار و همچنین صحت مدل­سازی تحلیل ارتعاشات پیچشی موتور می­باشد.

کلیدواژه‌ها