تحلیل دینامیکی استوانه جدار ضخیم با طول بلند تحت بارگذاری فشار مکانیکی گذرای متحرک

نویسندگان

1

چکیده

در مقاله حاضر پاسخ دینامیکی استوانه ‌ضخیم تحت بارگذاری فشار مکانیکی گذرای متحرک مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور ابتدا معادلات حرکت پوسته به­کمک اصل همیلتون و تئوری مرتبه اول میرسکی- هرمان به­دست می‌آید. اثر اینرسی دورانی و تغییر شکل­های برش عرضی در معادله­های حاکم بر سامانه دینامیکی درنظر گرفته شده است. معادله­های حرکت پاره­ای به­دست آمده با تبدیل به معادله­های دیفرانسیل معمولی حل گردیده‌ است. با این روش، مسئله به­صورت تحلیلی تحت انواع بارگذاری‌های متحرک مکانیکی فشاری قابل حل است. همچنین مسئله مورد­نظر توسط روش اجزاء محدود با استفاده از نرم‌افزار ABAQUS مدل‌سازی شده و نتایج حل تحلیلی صحه­گذاری شده است. مقایسه نتایج روش تحلیلی با روش اجزاء محدود نشان می‌دهد که تئوری استفاده شده برای محاسبه پاسخ دینامیکی استوانه ضخیم موفق بوده است. همچنین نتایج قابل قبولی برای پاسخ دینامیکی پوسته استوانه­ای جدار ضخیم با طول بلند در موقعیت­های مختلف بارگذاری دینامیکی به­دست آمده است.

کلیدواژه‌ها