پاسخ دینامیکی پوسته‌های مرکب انحنادار تحت ضربه‌ عرضی با سرعت پایین با اجرام ضربه‌زننده

نویسندگان

1

چکیده

در مقاله حاضر برای اولین بار به تحلیل دینامیکی انواع پوسته­های مرکب شامل دوانحنایه، تک­انحنایه، صفحه­ تخت و پوسته­ استوانه­ای کامل تحت ضربه­ با سرعت پایین توسط چند جرم ضربه­زننده و براساس تئوری برشی مرتبه اول (FSDT)، برای شرایط مرزی ساده و گیردار پرداخته شده است. کرنش­های مکانیکی براساس تئوری سندرز استفاده شده است. نتایج با استفاده از دو مدل جرم و فنر بهبودیافته خطی شده جدید (شکل خطی قانون تماس هرتز) و مدل کامل (شکل کلی غیرخطی قانون تماس هرتز) استخراج و با یکدیگر مقایسه شده است. برای صحه­گذاری بیشتر، نتایج با نرم­افزار المان محدود آباکوس و آخرین کارهای انجام شده مقایسه شده است. مسئله چند ضربه در یک شکل کلی فرمول­بندی شده و توانایی تحلیل ضربات همزمان سرعت پایین چند جرم ضربه زننده با جرم، سرعت و شعاع متفاوت در نقاط مختلف را دارد. در این مطالعه، اثر پارامتر­­های هندسی و مکانیکی پوسته­های مرکب مانند نسبت طول به عرض (a/b)، نسبت طول به شعاع (L/R) و سرعت اجرام ضربه­زننده برروی پاسخ ضربه از هر دو مدل بررسی و مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها