حساسیت سنجی اثر شکل هندسی سنبه در عملیات کشش عمیق در مقایسه با دیگر عوامل مؤثر بر فرایند

نویسندگان

1

چکیده

پژوهش‌های متعددی با استفاده از روش‌های آماری پیرامون بررسی آثار عوامل گوناگون بر کیفیت نهایی قطعات تولید شده در فرایند کشش عمیق صورت گرفته است. اما تاکنون تحقیقات مشخصی پیرامون اثرگذاری عوامل مؤثر بر عملیات در هندسه‌های گوناگون، اعم از متقارن، نامتقارن، دارای انحنا، صاف و یا گوشه­دار و تبیین ملزومات طراحی با کیفیت این عوامل با توجه به هندسه محصول، صورت نگرفته است. عموم پژوهش‌های انجام شده پیرامون عوامل مؤثر بر عملیات کشش عمیق و کیفیت محصولات، تاکنون محدود به هندسه‌های خاص بوده است و اطلاعات مناسبی پیرامون مکانیک شکل‌گیری ورق، چگونگی و شدت اثرگذاری این عوامل در دیگر هندسه‌ها موجود نمی‌‌باشد. در پژوهش حاضر تلاش شده است با استفاده از روش تاگوچی در طراحی آزمایش‌ها (DOE)، اثرگذاری و درجه اهمیت شش عامل متفاوت بر کمترین ضخامت نهایی قطعات تولید شده در عملیات کشش عمیق با استفاده از سنبه‌هایی با هندسه‌های متقارن و نامتقارن بررسی شود. عوامل مورد مطالعه شامل بخشی از مهم‌ترین ویژگی‌های مکانیکی بلانک، ابزار شکل‌دهی و فرایند کشش عمیق می‌باشند. نتایج آزمایش‌ها با استفاده از شبیه‌سازی در نرم‌افزار Abaqus6.7 به‌دست آمده‌اند و با آزمایش‌های تجربی صحت‌سنجی شده‌اند. نتایج حاصله مؤید آن است که طراحی عملیات کشش عمیق بستگی عمیقی به سه دسته عوامل تأثیرگذار یعنی ویژگی‌های ورق، فرایند و ابزار شکل‌دهی دارد. از مقایسه تطبیقی نتایج اثرگذاری عوامل نسبت کرنش پلاستیک، ضریب اصطکاک سطوح درگیر و شعاع راکورد ماتریس بر مشخصه کیفیت مشخص گردید اثرگذاری این عوامل در هندسه‌های متفاوت تحت تأثیر وجود دیواره‌های صاف، منحنی و شعاع انحنا سنبه می‌باشند و با ضریبی به نام شدت انحنا مرتبط است.

کلیدواژه‌ها