پیش‌بینی گشتاور شکل‌دهی در فرآیند شکل‌دهی غلتکی کانال متقارن برای ورق فولاد SS2333

نویسندگان

چکیده

یکی از مهم‌ترین اطلاعات مورد نیاز برای راه‌اندازی یک خط شکل‌دهی غلتکی، گشتاور لازم برای انجام فرایند است. هدف از این مقاله، بررسی اثر پارامترهای هندسی پروفیل، بر گشتاور شکل‌دهی در فرایند شکل‌دهی غلتکی مقطع کانال متقارن است. پارامترهای بررسی شده شامل ضخامت ورق، زاویه‌ شکل‌دهی، عرض بال و عرض کف پروفیل است. برای پیش‌بینی گشتاور شکل‌دهی از شبکه‌ عصبی استفاده شده است. داده‌های مورد نیاز برای آموزش شبکه‌ عصبی، از شبیه‌سازی اجزای محدود به‌دست آمده‌اند. در ادامه رابطه‌ای ساده برای محاسبه‌ گشتاور شکل‌دهی پیشنهاد شده است. اعتبار نتایج شبیه‌سازی‌ها، با مقایسه با نتایج آزمایش‌های تجربی موجود، نشان داده شده است. نتایج به‌دست آمده نشان‌دهنده‌ تأثیر محسوس ضخامت ورق، زاویه‌ شکل‌دهی و عرض بال پروفیل بر گشتاور شکل‌دهی در این فرایند است. اما اثرعرض کف پروفیل ناچیز و بی‌اهمیت است.

کلیدواژه‌ها