شبیه‌سازی ترمومکانیکی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

نویسندگان

1

چکیده

در مقاله حاضراثر حرارتی و مکانیکی ابزار به‌طور کامل در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) مدل شده است. نتایج حاصل از شبیه­سازی نشان داده است که جریان ماده از سمت پیشروی به سمت پسروی زیاد است در حالی که مواد از سمت پسروی به سمت پیشروی کمتر کشیده می‌شوند. دمای بیشینه در محلی در سمت پیشروی در پشت ابزار و در نزدیکی لبه ابزار شولدر است. مقدار دما در پشت ابزار و با فاصله گرفتن از ابزار به سرعت کاهش می­یابد. مقدار بیشینه دما در فرایند FSW به‌طور مشخص پایین­تر از دمای بیشینه در فرایند­های جوشکاری ذوبی است که به‌دلیل ماهیت حالت جامد فرایند است. یکی از ویژگی‌های این شبیه‌سازی، توانایی در پیش‌بینی احتمال ایجاد حفره در پشت ابزار می‌باشد. برای شبیه‌سازی فرایند FSW از نرم­افزار تجاری ABAQUS استفاده شده و خواص ماده مورد استفاده (Al 6061-T6) به‌صورت وابسته به دما به نرم‌افزار داده شده است.

کلیدواژه‌ها