پدیده ترموسونیک وبررسی تاثیر فرکانس و دامنه ارتعاشات خارجی بر روی افزایش دما در سطوح ترک

نویسندگان

1

چکیده

تست ترموسونیک یک تست غیرمخرب است که در آن، نمونه توسط یک منبع ارتعاشات خارجی نظیر امواج التراسونیک مرتعش می­شود که این تحریک سایش میان سطوح ترک و در نتیجه تولید حرارت را به دنبال خواهد داشت که می­توان این افزایش دما را توسط یک دوربین مادون قرمز شناسایی و محل ترک را در نمونه کشف کرد. از یک مدل­سازی المان محدود جهت شبیه­سازی پدیده ترموسونیک و بررسی تاثیر این پارامترها (دامنه و فرکانس تحریک) در افزایش دمای رخ داده در سطوح ترک بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان داده است که اتلاف حرارتی در ناحیه ترک با مجذور دامنه ارتعاشات منبع تحریک خارجی رابطه مستقیم دارد. ایجاد ارتعاشات با دامنه بزرگتر در نمونه سبب می­شود که لغزش و فشارهای تماسی میان سطوح ترک نیز افزایش یابد که این امر افزایش دمای بیشتر درناحیه ترک را به دنبال خواهد داشت. 

کلیدواژه‌ها