تحلیل تجربی شوک و تعیین خواص دینامیکی کیسه‌های هوا

نویسنده

چکیده

کیسه‌های هوا در تقلیل ضربه وسایل پرنده از اهمیت بسزایی برخوردارند. وظیفه اصلی آنها این است که با کمترین صدمه سرعت جسم را کم کرده و به صفر برسانند. با توجه به عملکرد حیاتی آنها، در این مقاله دو هدف دنبال می‌شود. اول آنکه از آزمون رها‌سازی استفاده شده تا خواص دینامیکی کیسه هوا (سختی و میرایی) به‌صورت تجربی استخراج شود. دوم آنکه با استفاده از اندازه‌گیری‌های انجام شده، طیف پاسخ شوک رسم‌شده و مقدار شدت شوک اندازه‌گیری می‌شود. این دو آزمایش در تحلیل و طراحی مهم می‌باشد و برای اولین بار است که در این مقاله انجام می‌پذیرد. برای انجام آزمایشات از دستگاه آزمون رهاسازی استفاده شده و برای مدل­سازی، کیسه هوا به‌صورت یک سیستم یک درجه آزادی مدل می‌شود. برای رسم طیف پاسخ شوک از روش‌های عددی در حل معادلات دیفرانسیل مربوطه استفاده شده است. با به‌کارگیری این اطلاعات، شوک وارد بر محموله تعیین و محدوده مجاز آن با استفاده از یک معیار تجربی تعیین می‌شود. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که آزمون رهاسازی، روش مهمی در تعیین شدت شوک و استخراج خواص دینامیکی می‌باشد که قابلیت استفاده در صنایع مختلف به‌ویژه صنایع هوایی و خودروسازی را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها