طراحی یک قانون هدایت مقاوم و بهینه جدید براساس فیلتر کالمن توسعه‌یافته

نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک قانون هدایت مقاوم و بهینه جدید برای موشک زمین به هوا در حالت سه بعدی ارائه شده است. قانون هدایت جدید، ترکیبی از قوانین هدایت مد لغزشی و بازگشت به عقب می‌باشد. در قانون هدایت جدید ضرایبی وجود دارند که باید طراح آن‌ها را تنظیم کند. در این مقاله این ضرایب با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه می‌شوند. همچنین با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته حالت‌های سیستم تخمین زده می‌شوند. در پایان این قانون هدایت با قانون هدایت ناوبری تناسبی افزوده مقایسه می‌شود. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که قانون هدایت جدید عملکرد بسیار بهتری نسبت به قانون هدایت ناوبری تناسبی افزوده دارد.

کلیدواژه‌ها