تأثیر مرتبه تابع تبدیل عملگر تراستر در کنترل وضعیت ماهواره

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، تأثیر مرتبۀ تابع تبدیل عملگر تراستر در کنترل وضعیت تک­محوره ماهواره صلب با استفاده از دو تراستر مختلف­الجهت بررسی می­شود. دینامیک تراستر با یک تأخیر زمانی خالص به همراه یک تابع تبدیل از مرتبۀ دلخواه با قطب­های یکسان مدل شده­ است. برای این منظور، کنترلگرهای بنگ­بنگ، اشمیت تریگر و مدولاتور پهنا و فرکانس پالس استفاده شده­است. مرتبه تابع تبدیل با توجه به پروفیل­های تجربی موجود برای چند نوع تراستر، انتخاب شده­است. با توجه به نمودارهای تجربی، بطور معمول مرتبۀ دینامیک کمتر از دو توصیه نمی­شود. به­علاوه، نتایج شبیه­سازی نشان می­دهد که تغییر مرتبۀ تابع تبدیل تراستر روشی مناسب برای اعمال عدم قطعیت در طراحی کنترل وضعیت و همچنین آنالیز حساسیت نسبت به مرتبه تابع تبدیل می­باشد.

کلیدواژه‌ها