مدل‌سازی، شبیه‌سازی و تحلیل پاسخ یک هواپیمای انعطاف‌پذیر در برخورد با اغتشاشات جوی

نویسندگان

1

چکیده

در این مقاله رفتار یک هواپیما با بال‌های انعطاف‌پذیر در برخورد با اغتشاشات جوی مدلسازی و تحلیل گردیده است. در این تحقیق جنس بال، فلزی در نظر گرفته شده و به‌عنوان یک سازه الاستیک به­شکل دیواره جدارنازک (جعبه بال) مدل شده است. از طرفی توزیع جرمی بال براساس روش توده جرم و شکل مودها و فرکانس‌ها نیز براساس روش شکل مود فرضی محاسبه شده‌اند و مودهای ارتعاشی در نظر گرفته شده نیز تنها مودهای خمشی متقارن می‌باشد. برای بررسی تأثیر جرم هواپیما بر روی رفتار وسیله، چهار مدل که از لحاظ جرمی با یکدیگر متفاوت می‌باشند، شبیه‌سازی گردید تا بحرانی ترین حالت برای یک وسیله الاستیک تعیین شود. اغتشاشات جوی یک ورودی ناخواسته بر دینامیک هواپیما می‌باشند که باعث کاهش ایمنی پرواز می‌گردد. لذا اثر این اغتشاشات جوی به‌عنوان یک ورودی تصادفی نیز بر رفتار هواپیمای الاستیک بررسی شده است. مدل استفاده شده برای اغتشاش جوی مدل مونت کارلو می‌باشد، که نحوه مدل نمودن آن نیز ارائه شده است. تأثیر این اغتشاش در دو حالت شبیه‌سازی شده است. در شبیه‌سازی اول توربولانسی با شدت 100 فوت بر ثانیه و در شبیه‌سازی دوم توربولانسی با شدت 400 فوت بر ثانیه لحاظ شده است تا توربولانسی که باعث ناپایداری هواپیما می‌گردد، به‌دست آید.

کلیدواژه‌ها