منحنی حد شکل‌دهی و منحنی حد پارگی در فرآیند هیدروفرمینگ لوله‌های آلومینیومی

نویسندگان

چکیده

ترکیدگی در فرآیند هیدروفرمینگ لوله از مهم­ترین عیوب به­شمار می‌رود که پیش‌بینی وقوع آن می‌تواند به طراحی بهتر فرآیند کمک کند. هدف از این مقاله، بررسی کاربرد معیارهای شکست نرم برای پیش‌بینی عیب ترکیدگی و همچنین منحنی حد شکل‌دهی و حد پارگی در فرآیند هیدروفرمینگ لوله می‌باشد. معیارهای شکست نرم مختلفی کالیبره شده و در شبیه‌سازی به­کار گرفته شده‌اند تا بهترین معیار برای پیش‌بینی زمان و محل ترکیدگی لوله شناخته شود. یک دستگاه بالج آزاد با طول بالج ثابت و قابلیت اعمال تغذیه محوری نیز برای بررسی صحت نتایج عددی ساخته شده است. برای انجام آزمایش بالج آزاد و به­دست آوردن منحنی حد شکل‌دهی تحت شرایط نسبت کرنش ثابت در حالت دو محوری مسیرهای بارگذاری تغییر فشار داخلی و تغذیه محوری ایجاد شده‌اند. با به­کارگیری مسیرهای بارگذاری و معیارهای شکست، منحنی حد شکل‌دهی و پارگی به­دست آمده و با نتایج تجربی مورد مقایسه قرار گرفته است. منحنی حد شکل‌دهی پیش‌بینی شده به­وسیله معیارهای شکست نرم با پیش‌بینی مدل مارسینیاک- کوچینزکی نیز مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد معیارهایی که تأثیر سه­محوره بودن تنش را در پیش‌بینی شکست درنظر می‌گیرند، برای فرآیند هیدروفرمینگ مناسب‌تر می‌باشند. پیش‌بینی معیارهای آیادا و رایس بهترین تطابق را با نتایج تجربی دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها