بررسی موقعیت محور پین ابزار نسبت به محور شانه ابزار در فرایند جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی بر روی آلومینیوم 5083

نویسندگان

1

چکیده

در مقاله حاضر به بررسی تأثیر موقعیت پین نسبت به شانه ابزار در فرایند جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی بر روی آلومینیوم 5083 پرداخته شده که در آن، ابتدا آماده­سازی فرایند انجام شد که شامل ابزار، قطعه کار متصل به دینامومتر توسط قید و بند مخصوص و دستگاه فرز می­باشد. همچنین آزمایش با ابزار پین هم­محور با محور شانه ابزار انجام گردید به­طوری­ که ابزار با سرعت چرخشی معینی وارد لبه­های محل اتصال گشته و با سرعتی ثابت در طول خط اتصال پیش رفت که نتیجه آن ایجاد حرارت، تغییر فرم شدید پلاستیکی و جابه­جایی ماده در محل اتصال بوده و منجر به اتصال کامل لبه­ها گردید. در حین انجام فرایند، نیرو و درجه حرارت منطقه اتصال اندازه­گیری شد. سپس پارامتر شکل و موقعیت پین ابزار تغییر داده شده و آزمایش اتصال انجام گردید. با خارج از محور قرار دادن محور پین ابزار نسبت به محور شانه ابزار با طراحی­های مختلف، شکل ابزار تغییر داده شده و نتایج نیروهای جوشکاری و دمای ابزار و آزمون کشش مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها