شناسایی مدهای تشدید حاصل از پراکندگی امواج فراصوتی از‌ عیوب استوانه‌ای شکل در یک محیط جامد همسانگرد

نویسنده

چکیده

در مقاله حاضر معادلات پراکندگی امواج فراصوتی از عیوب استوانه‌ای شکل خالی و پر از سیال استخراج شده و بر اساس آن، طیف پراکندگی (تابع فرم) که رابطه فرکانس- دامنه را برای امواج پراکنده شده نشان می‌دهد، رسم می‌شود. هنگام برخورد امواج فراصوتی  به یک هدف الاستیک، امواج سطحی در اطراف هدف ایجاد شده و در صورت تداخل هم­فاز این امواج، تشدید صورت می­گیرد. در تابع فرم مسئله مورد نظر، پدیده تشدید در فرکانس‌های مربوط به­صورت افت انرژی ظاهر می­شود. با توجه به اینکه تابع فرم شامل دو بخش زمینه و تشدید است، در این مقاله روش جدیدی برای جداسازی تشدید­ها از دامنه زمینه حفره­های استوانه­ای ارائه خواهد شد و با انجام آزمایش­های عملی بر روی یک استوانه آلومینیومی حاوی سوراخ سرتاسری، تشدید­ها از طیف فرکانسی استوانه جدا شده و نتایج تئوری و عملی به­دست آمده با یکدیگر مقایسه می‌شوند. نتایج به­دست آمده حاکی از آن است که فرکانس­های تشدید در روش تئوری و عملی با یکدیگر به­خوبی انطباق دارند.

کلیدواژه‌ها