)یادداشت مهندسی) تأثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرهمجنس آلیاژ آلومینیوم به فولاد زنگ‌نزن آستنیتی

نویسندگان

1

چکیده

در مقاله حاضر اتصال موفقیت­آمیز دو فلز غیرهمجنس آلیاژ آلومینیوم5050 به فولاد زنگ­نزن آستنیتی 304 به روش جوشکاری اصطکاکی مورد مطالعه قرار گرفته است. در فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی پارامترهای زیادی بر خواص مکانیکی و ریزساختاری اتصال موثر می­باشد. از این­رو با هدف رسیدن به بالاترین استحکام ممکن، پارامترهای مهم این فرآیند از جمله: سرعت دورانی و خطی ابزار، افست و شکل پین ابزار مورد بررسی قرار گرفته­اند. با توجه به نتایج حاصل از خواص مکانیکی، بهترین شرایط برای به­دست آوردن بالاترین استحکام در ناحیه اتصال، در سرعت خطی mm/min80، سرعت دورانی rpm500، با ابزار مخروطی و افست mm 8/1 بوده است. در این حالت مقدار استحکام برابر Mpa 94/203  به­دست آمده که این مقدار برابر با %97  استحکام فلز پایه آلیاژ آلومینیوم می­باشد.

کلیدواژه‌ها