بررسی تجربی انتقال گرمای جابه‌جایی اجباری بر روی لوله بادامکی و لوله مدور‌شکل در جریان خارجی آرام

نویسندگان

چکیده

انتقال گرمای جابه­جایی اجباری بر روی لوله بادامکی و لوله مدور در جریان خارجی آرام به­صورت تجربی در محدوده اعداد رینولـدز از104×7 تا 105×2/1بررسی شده است. توزیع عدد نوسلت و تغییرات آن برحسب عدد رینولدز بر روی مدل­ها (لوله بادامکی و استوانه) مورد اندازه­گیری قرار گرفته است. نتیجه بیانگر آن است که درصورت استفاده از لوله بادامکی به­جای لوله مدور، می­توان انتقال گرما را 5 تا 22% افزایش داد. عدم قطعیت در نتایج آزمایش حداقل 12 و حداکثر 22% است. همچنین رابطه هیلپرت برای لوله بادامکی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج مطالعه بیانگر صحت آن در مورد لوله بادامکی است.

کلیدواژه‌ها