ارائه روش‌های المان‌ برشی کامل و منتخب در تحلیل پس‌روی گرین‌های سوخت جامد با روش مجموعه سطوح

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق به­منظور توصیف عددی دقیق­تر پس‌روی گرین­های دوبعدی با روش مجموعه سطوح، روش المان برشی ارائه و بررسی می­شود. در این روش با تشکیل یک شبکه زمینه کارتزین و تعیین تابع حداقل فاصله نسبت به مرز گرین، سلول­های دربردارنده مرز مشخص می­شوند. به منظور بررسی وضعیت مرز نسبت به سلول­های شبکه، دو الگوریتم المان برشی کامل و منتخب در نظر گرفته شده و مقادیر طول مرز و مساحت محصور در هر المان محاسبه می­شوند؛ الگوریتم کامل مورد استفاده شامل کلیه حالات ممکن (30 حالت) برای برش یک مستطیل (المان) توسط پاره­خط­های مختلف (مرز) می­باشد. اما در الگوریتم منتخب تنها حالات پرکاربرد مبنای عملکرد قرار می­گیرند. برای اعتبارسنجی و مقایسه دو الگوریتم ارائه شده، ابتدا پس‌روی چند گرین ساده با روش مجموعه سطوح انجام و نتایج سه روش کلاسیک، المان برشی کامل و منتخب با حل تحلیلی آن مقایسه می­شود. در ادامه با تحلیل پس‌روی چند گرین پیچیده تأثیر دو الگوریتم کامل و منتخب بر روی زمان اجرا سنجیده می­شود. نتایج نشان می­دهند اگرچه روش المان برشی نسبت به روش کلاسیک زمان اجرا را افزایش می­دهد اما دقت حل نیز به میزان قابل توجهی بهبود می­یابد. از سوی دیگر با استفاده از الگوریتم منتخب می­توان با داشتن دقتی نزدیک به الگوریتم کامل، زمان اجرا را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها