مطالعه عددی جابه‌جایی ترکیبی نانوسیال در یک محفظه مربعی با سقف متحرک و موانع گرم

نویسندگان

چکیده

برای تحلیل جابه­جایی ترکیبی جریان سیال و انتقال حرارت در نانوسیال درون یک محفظه‌ مربعی­شکل زاویه­دار که دو مانع درون آن وجود دارند، یک روش عددی حجم­محدود مورد استفاده قرار گرفته است. تاثیر عدد رایلی، کسر حجمی نانوذرات و ارتفاع موانع داغ مورد مطالعه قرار گرفته است و نتایج به­صورت نمودارهای خط جریان، نمودارهای هم­دما و عدد ناسلت ارائه شده­اند. در این تحقیق، نانوسیال آب- آلومینا با قطر نانوذرات 40 نانومتر و دمای 300 کلوین به­عنوان سیال عامل مورد استفاده قرار گرفته است. محدوده‌ مورد استفاده برای عدد رایلی بین 104 و 105، برای کسر حجمی نانوذرات بین 0 تا 06/0 و برای ارتفاع مانع بین1/0 تا 2/0 طول محفظه می­باشد. نتایج نشان دادند که افزایش عدد رایلی و همچنین افزایش کسر حجمی نانوذرات سبب افزایش انتقال حرارت درون محفظه می­شود. همچنین مشخص شد که افزایش ارتفاع مانع داغ سبب کاهش مقادیر ناسلت متوسط می­گردد. درضمن برای اعتبار دهی نتایج از مقایسه نتایج تجربی منتشرشده استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها