مطالعه تجربی ضریب انتقال حرارت جوششی مبرد R-134aدرون لوله موج‌دار پیچشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، مطالعه آزمایشگاهی بر روی ضرایب انتقال حرارت جوششی جریان مبرد  R-134a داخل لوله­ موج­دار پیچشی با شیب‌های مختلف لوله نسبت به افق ، α ، جهت بررسی یکی از روش­های افزایش انتقال حرارت جوششی صورت گرفته است. دستگاه مورد استفاده، یک سیستم تبرید تراکمی بخار مجهز به کلیه وسایل اندازه‌گیری مورد نیاز است. این سیستم شامل یک اواپراتور تست است که، از یک لوله­ موج­دار پیچشی استاندارد، از جنس مس، تشکیل شده است و مبرد R-134a جاری در آن به­‌وسیلة المنت‌ حرارتی، گرم می‌شود. در این مطالعه داده‌های تجربی برای قرارگرفتن لوله در هفت شیب و برای چهار سرعت جرمی متفاوت مبرد جمع‌آوری گردید. تحلیل داده‌ها نشان داد که در سرعت جرمی پایین مبرد و کیفیت پایین بخار، بالاترین ضریب انتقال حرارت جوششی که مربوط به شیب ◦90+ α می‌باشد، حدوداً 62/1 برابر پایین‌ترین ضریب انتقال حرارت در شیب ◦90- α= است. همچنین براساس نتایج آزمایشگاهی حاضر، رابطه­ای برای ناسلت به­عنوان عدد بی­بعد جایگزین h، پیشنهاد گردید که این رابطه 92% نتایج را در محدوده 10%  با بهره­گیری از روش تحلیل خطای کول و شولتز پیش­بینی می­کند.

کلیدواژه‌ها