طراحی بهینه جداسازهای ارتعاش یک جعبه داخل خودرو براساس تئوری ارتعاشات اتفاقی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، رفتار یک جعبه حساس در برابر ارتعاشات که با استفاده از چهار جداساز ارتعاش غیرفعال نامیرا به خودرو متصل شده است، با استفاده از یک مدل 10 درجه آزادی تحت تحریک جاده بررسی شده است. در ابتدا معادلات دیفرانسیل حاکم با استفاده از روش لاگرانژ به­دست آمده و چگالی طیفی پروفیل جاده بر مبنای ISO ارائه شده است. با تحلیل مودال، فرکانس‌های طبیعی و شکل مودها استخراج و سپس پاسخ به تحریک اتفاقی پایه براساس تئوری اتعاشات اتفاقی محاسبه شده است. جذر میانگین مربع با انتگرال‌گیری از منحنی چگالی طیفی حاصل شده و با تغییر سفتی جداساز در یک بازه واقعی، منحنی جذر میانگین مربع شتاب عمودی مطلق جعبه برحسب جابه­جایی عمودی نسبی آن ترسیم شده و جداساز بهینه بر مبنای نقطه کمینه منحنی مذکور انتخاب شده است. نتایج نشان می‌دهند بدون درنظرگرفتن اثرات چرخ و سیستم تعلیق نمی‌توان جداساز مطلوب را انتخاب کرد و فرکانس طبیعی جداساز بهینه بین فرکانس طبیعی چرخ و سیستم تعلیق قرار گرفته است. همچنین، جذر میانگین مربع شتاب منتقل­شده به جعبه نسبت به تغییر سفتی جداساز در اطراف نقطه بهینه، حساسیت کمی دارد.

کلیدواژه‌ها