تحلیل ضربه روی پوسته ضخیم ساندویچی انحنادار تحت اصابت اجرام ضربهزننده

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، برای اولین­بار با استفاده از تئوری مرتبه بالای بهبودیافته پوسته­های ساندویچی به آنالیز دینامیکی پوسته­های ساندویچی انحنادار با شرایط مرزی ساده و گیردار تحت ضربه عرضی چند جرم ضربه­زننده با سرعت پایین پرداخته شده است. نتایج با استفاده از دو مدل جرم و فنر بهبودیافته خطی­شده جدید و مدل کامل استخراج و با هم مقایسه شده است. مسئله چند ضربه در یک شکل کلی فرمول­بندی­شده و توانایی تحلیل ضربات همزمان سرعت پایین چند جرم ضربه­زننده با جرم، سرعت و شعاع متفاوت در نقاط مختلف را دارد. در این مطالعه، اثر پارامتر­­های هندسی پوسته­های ساندویچی انحنادار مانند نسبت طول به عرض (a/b) و نسبت ضخامت هسته میانی به ضخامت پوسته (hc/h) برروی پاسخ ضربه از هر دو مدل بررسی و مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها