تحلیل فرکانسی و آیروالاستیک صفحه دوبعدی تخت و منحنیشکل با اثر نیروی داخل صفحه و حرارت آیرودینامیکی در حوزه فرکانسی

نویسندگان

چکیده

یک صفحه هموژن دوبعدی با شرایط مرزی تکیه‌گاه ساده فرض شده و اثر انحنا و تغییرشکل غیرخطی صفحه، با استفاده از مدل پوسته استوانه‌ای و رابطه ون‌کارمن در معادله سازه‌ای مسئله اعمال شده است. تحلیل فرکانسی و فلاتر صفحه تخت و منحنی شکل، تحت اثر بارهای داخل صفحه و اثرات حرارت برای سازه با خواص وابسته به دما، انجام شده است. تئوری پیستون مرتبه اول برای مدل‌سازی بارهای آیرودینامیکی مافوق­صوت استفاده شده است. معادلات حرکت سامانه با استفاده از اصل همیلتون، رابطه کار مجازی، انرژی جنبشی سامانه به­دست آمده و با استفاده از روش گالرکین، به معادلات غیرخطی معمولی تبدیل شده است. با تبدیل معادلات به فضای حالت، تحلیل مقادیر ویژه انجام شده است. و تعریف ماتریس ژاکوبین پیشنهاد شده تحلیل فوق، منجربه نتایج جالبی شده که برای اولین­بار انجام گرفته است. نتایج به­دست­آمده نشان می‌دهد؛ رفتار مرز ناپایداری صفحه، به اثر انحنای صفحه و مقدار آن، بسیار حساس است که در طراحی صفحات در معرض جریان آیرودینامیک مافوق­صوت باید مورد نظر قرار داشته باشد. همین‌طور، وابستگی دمایی خواص مواد، در دماهای بالا، بر رفتار آیروالاستیک صفحه تاثیر گذاشته است.

کلیدواژه‌ها