تحلیل دینامیک گذرای خودروی مفصلی حامل سیال در مقایسه با خودروی مفصلی با بار صلب

نویسندگان

چکیده

در این مقاله پاسخ­های دینامیکی یک خودروی مفصلی حامل سیال، شامل یک تانکر استوانه­ای با سطح مقطع دایره­ای در مانورهای حالت مانا و گذرا بررسی شده است. ابتدا یک مدل دینامیکی غیرخطی 16 درجه آزادی خودروی مفصلی توسعه داده شد و سپس با استفاده از نرم­افزار     تراک­سیم در مانور استاندارد صحه­گذاری گردید. همچنین، اندرکنش دینامیکی بین سیال و خودرو با استفاده از مدل­سازی سیال درون مخزن     به­وسیله روش تابع پتانسیل و یک مدل دینامیکی 16 درجه آزادی خودروی مفصلی مورد مطالعه قرار گرفته است. در روش تابع پتانسیل، گرادیان سطح آزاد سیال تحت زاویه رول و شتاب جانبی مرکز جرم واحد شبه تریلر، با فرض جریان سیال غیرویسکوز و با محاسبه گرادیان فشار تعیین می­گردد. نتایج شبیه­سازی، اندرکنش بین سیال و دینامیک خودرو را نشان می­دهند. همچنین، بررسی­های بیش­تر در این پژوهش نشان می­دهد که پایداری واژگونی خودروی مفصلی حامل سیال، به­شدت تحت تاثیر تلاطم سیال درون مخزن قرار گرفته و آستانه پایداری واژگونی کم­تری برای این نوع خودرو نسبت به خودروی مفصلی با بار صلب، مخصوصاً در مانور تعویض خط مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها