پایش وضعیت و عیبیابی ژنراتور الکتریکی خودرو با استفاده از سیگنال-های ارتعاشی و سامانه استنتاج تطبیقی عصبی– فازی (انفیس)

نویسندگان

چکیده

ژنراتور الکتریکی خودرو به­خصوص در خودروهای واجد شبکه انتقال داده، دارای نقش حیاتی و بسیار مهمی می­باشد. به­طوری­که بروز عیب الکتریکی در ژنراتور، می­تواند موجب بروز خسارات سنگینی بر سایر بخش­های سامانه­های الکتریکی و الکترونیکی خودرو شود لذا عیب­یابی و پایش وضعیت ژنراتور به­منظور جلوگیری از بروز عیب در سایر بخش­ها از اهمیت خاصی برخوردار می­باشد. هدف از این مقاله پایش وضعیت و عیب­یابی ژنراتور الکتریکی خودرو با استفاده از سیگنال­های ارتعاشی و سامانه استنتاج تطبیقی عصبی- فازی می­باشد. ابتدا عیوب عمدی شامل قطع یک فاز، قطع مثبت رگولاتور ولتاژ، سوختن یک دیود و دو دیود مثبت مجموعه یک­سوکننده ایجاد شد. سپس سیگنال­های ارتعاشی حالت سالم و حالت­های معیوب مذکور با استفاده از دو سنسور ارتعاش­سنج نصب­شده بر روی بدنه ژنراتور و دستگاه تحلیل سیگنال­های ارتعاشی به­مدت 30 ثانیه در دورهای 1000، 1500 و 2000 دور بر دقیقه موتور خودرو استخراج شد. پس از آن، برای تجزیه سیگنال با ویولت بسته­ای سطح یک، موجک   پایه­ای که دارای بیش­ترین میانگین انرژی به آنتروپی شانون می­باشد، به­عنوان مناسب­ترین موجک پایه انتخاب شد و انرژی باندهای فرکانسی اول و دوم محاسبه و به­عنوان بردار ورودی به شبکه انفیس اعمال شد. نتایج به­دست­آمده در این پژوهش نشان می­دهد که مدل انفیس پیشنهادی روش موثر و هوشمندی برای تشخیص و طبقه­بندی عیوب ژنراتور الکتریکی خودرو با دقت خوب می­باشد.

کلیدواژه‌ها