نویسنده = فراهت سعید
تعداد مقالات: 1
1. روش شبه دایمی برای طراحی و کنترل معکوس یک محفظه تابشی دوبعدی در حالت گذار

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386

مهربان سمیه؛ حسینی سروری سیدمسعود؛ فراهت سعید